Wniosek o otwarcie rachunku inwestycyjnego - krok 1 z 6

Rodzaj podmiotu: Osoba fizyczna        Inny podmiot
Rodzaj Rachunku
Rachunek inwestycyjny
BDM IKE
BDM IKZE
BDM Żak
BDM Daytrader
BDM Partner
BDM Vip
BDM Obligacje
Dane osobowe
Status prawny:osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w przypadku gdy transakcje na rachunku inwestycyjnym nie będą zawierane w ramach tej działalności,
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a transakcje na rachunku inwestycyjnym będą zawierane w ramach tej działalności (transakcje wymagają posiadania numeru LEI)
Nazwisko
Imiona
Data urodzenia:
PESEL:
Dowód osobisty:
Data ważności dowodu
Obywatelstwo:
Dane podatkowe
Posiadam NIP  Nie posiadam NIP-u
Numer NIP:
Nazwa US:
Adres US:
Status dewizowy:Rezydent  Nierezydent
Dane kontaktowe
Telefon kontaktowy:
Email kontaktowy:
Adres zamieszkania/siedziby
Ulica:
Nr. domu/lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Adres korespondencyjny
Ulica:
Nr. domu/lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta: