Strona główna | Placówki | Kontakt | Edukacja | wersja Mobilna Русский  English
    Klienci indywidualni    Klienci korporacyjni    Asset Management    Press Room    
      Logowanie
      Zostań klientem
      Rynek
      BDM news
      Polecamy
      Grupa kapitałowa
  

Zmiany w Domu Maklerski BDM S.A. - 2018

 
Przedstawiamy skrót zmian jakie będą obowiązywać od nowego roku w Domu Maklerskim BDM S.A..
Zobacz, które zmiany mogą dotyczyć Ciebie.

Poza widełkami z Podtrzymaniem (POD) - nowy

Zlecenia z limitem ceny przekraczającym ustalone na sesji widełki wymagają podtrzymania (POD). Bez tego parametru zlecenia zostaną odrzucone przez GPW.

Podtrzymanie (POD) można zaznaczyć na formatce Nowe zlecenie >> sekcja Zaawansowane.

Zmiana kroków notowań - nowy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ustala nową minimalną wielkości zmiany ceny (kroku notowania) dla akcji notowanych na rynku regulowanym oraz alternatywnym systemie obrotu. (Uchwała Zarządu GPW nr 1540, nr 1541/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.).

Zobacz pełną lista nowych kroków notowań.

Minimalna wartość transakcji pakietowej - nowy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ustala nową minimalną wartość transakcji pakietowej dla akcji notowanych na rynku regulowanym, alternatywnym systemie obrotu. (Uchwała Zarządu GPW nr 1542, nr 1543/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.).

Wartość ujawniona - nowy

Wartość zlecenia z warunkiem WUJ w chwili złożenia w alternatywnym systemie obrotu nie może być mniejsza niż:
 • 50 000 zł - dla akcji i innych instrumentów finansowych notowanych w złotych, z zastrzeżeniem punktu 2,
 • 2 000 zł - dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w złotych,
 • 10 000 EUR - dla wszystkich instrumentów finansowych notowanych w euro.
Wartość zlecenia z warunkiem WUJ w chwili złożenia na giełdę nie może być mniejsza niż:
 • 50.000 zł - dla akcji i innych instrumentów finansowych notowanych w złotych, z zastrzeżeniem punktu 2,
 • 10.000 zł - dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w złotych,
 • 10.000 EUR - dla wszystkich instrumentów finansowych notowanych w euro.

Nowy wygląd BDM Mobile - nowy

Wersja numer 9 aplikacji BDM Mobile oprócz zmian związanych z MIFID II wprowadza nowy wygląd. Opisy funkcji w menu sprawiają, że jest bardziej intuicyjna.
Nowa wersja obsługuje androida w wersji od 4.2 w górę


Zmiany w Regulaminie

Z dniem 3 stycznia 2018 r. wchodzą w życie dyrektywy i rozporządzenia europejskie określane jako MIFID II. Wspomniane akty prawne narzucają nowe obowiązki na instytucje finansowe działające na rynkach Unii Europejskiej. Zmiany w prawie wymagają dostosowania do nich zapisów "Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A." (dalej Regulamin). W związku z powyższym przedstawiamy zmiany w Regulaminie, jakie obowiązywać zaczną od 3 stycznia 2018 r..

Zmiany w Tabeli opłat i prowizji

Rosnące koszty przesyłania korespondencji oraz wprowadzenie w 2017 roku podatku VAT na usługi związane z dystrybucją danych giełdowych w platformach inwestycyjnych zmuszają nas, podobnie jak inne domy maklerskie, do modyfikacji niektórych pozycji Tabeli.

Obowiązek raportowania kwartalnego i rocznego

Zwracamy uwagę, iż jedną z kluczowych zmian wynikających z wprowadzenia MIFID II jest wzrost liczby raportów, które firmy inwestycyjne mają obowiązek dostarczyć Klientom. Oprócz przekazywanych dotychczas informacji o zawieranych przez Klienta transakcjach, pojawią się raporty kwartalne oraz roczne - generowane również dla Klientów, którzy nie dokonali jakiejkolwiek transakcji w danym kwartale, roku.

Koszty raportowania - złóż zgodę już 3 stycznia

Klienci, którzy nie chcą ponosić kosztów pocztowych przesyłania w/w informacji, powinni wyrazić zgodę na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną. Zgody takiej będzie można udzielić za pośrednictwem BDM onLine od 3 stycznia 2018r.
Do czasu wyrażenia w/w zgody respektować będziemy wolę Klientów, którzy w tzw. Karcie Klienta wskazali, że będą odbierać korespondencję w POK. Pozostałym Klientom posiadającym rachunki inwestycyjne będziemy przekazywać raporty i zestawienia drogą pocztową, pobierając z tego tytułu opłatę przewidzianą w "Tabeli opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A." (dalej Tabela) w wysokości 6,95 zł za każdą przesyłkę.

Nowe oświadczenia

Od 3 stycznia po zalogowaniu się do aplikacji transakcyjnej będą widoczne nowe oświadczenia
 • Zgoda elektroniczną formę dostarczania KID
 • Oświadczenie o znajomości aktualnych wersji KID dla kontraktów terminowych i opcji
 • Zgoda na przekazywanie wszystkich informacji, w tym raportów, elektronicznie poprzez BDM onLine
Zachęcamy do ich wypełnienia.

Kontrola kluczowych informacji na temat instrumentu – KID

Od nowego roku przy składaniu zlecenia na (PRIIP - Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) kontrakty terminowe, opcje, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane Klient będzie musiał potwierdzić znajomość dokumentu zawierającego kluczowe informacje na temat danego instrumentu (KID - Key Information Documents). KID to dokument przygotowany przez emitenta instrumentu zawierający min. ryzyka oraz koszty związane z instrumentem.

Jeśli inwestor złoży oświadczenie "Oświadczenie o znajomości aktualnych wersji KID dla kontraktów terminowych i opcji" to system nie będzie wymagał potwierdzenia znajomości KID.

Inwestor, który nie zna KID, może wyrazić zgodę na zapoznanie się z KID już po złożeniu zlecenia. Z KID można się zapoznać w POK, a klienci, którzy wyrazili zgodę na elektroniczną formę dostarczenia KID otrzymają KID w na adres e-mail.

Brak znajomości lub zgody na zapoznanie się w późniejszym terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości złożenia zlecenia.

Usunięcie wszystkich zleceń – w nowym roku ponów zlecenie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po ostatniej sesji roku kalendarzowego usuwa wszystkie zlecenia, które nie zrealizują się do końca sesji w dniu 29 grudnia 2017 r. (Uchwała Zarządu GPW nr 1344/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.).
W związku z implementacją do polskiego ustawodawstwa pakietu MIFID II oraz zmianą Regulaminu w zakresie braku ponawiania zleceń, Klienci, którzy złożyli zlecenia bez określenia terminu ważności lub z terminem ważności przekraczającym datę 31.12.2017 r., nadal chcą dokonać transakcji muszą ponowić swoje zlecenia w celu ich wykonania.
Ponowienie zleceń za pośrednictwem BDM onLine będzie możliwe po udostępnieniu nowej, spełniającej wymogi MIFID II wersji systemu, które planowane jest na 2 stycznia 2018 r. (godziny wieczorne).

Likwidacji depozytu w formie papierów wartościowych

DM BDM podjął decyzję o likwidacji możliwości wnoszenia depozytu zabezpieczającego pozycje utrzymywane przez klienta na rynku derywatów w formie papierów wartościowych.
Od 3 stycznia 2018r. depozyt zabezpieczający utrzymywany może być wyłącznie w formie środków pieniężnych.

Usunięcie koszyków zleceń - nowy

Ze względu na zmiany prawne oraz techniczne jakie będą obowiązywać od nowego roku w aplikacjach transakcyjnych zostaną usunięte wszystkie koszyki zleceń.
Nowe koszyki będzie można tworzyć od 3 stycznia 2018 r..

Wymóg posiadania ważnego numeru LEI

Bezwzględny obowiązek ważnego posiadania numeru LEI w momencie składania zlecenia dotyczyć będzie tylko:
 • osób prawnych,
 • podmiotów nieposiadających osobowości prawnej,
 • osób fizycznych zawierających transakcje na instrumentach finansowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Począwszy od 3 stycznia 2018 r. do czasu dokonania zgłoszenia brak kodu LEI lub nieważny kod LEI będzie skutkował utratą możliwości składania zleceń.

O firmie | Pytania i odpowiedzi | Kariera | Mapa serwisu | Programy | Regulaminy i opłaty