ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

BALANCE OF POWER (BOP)

 

Zastosowanie wskaźnika BOP w analizie technicznej giełdy zostało sformułowane przez Igora Livshin w czasopiśmie "Stocks and Commodities Magazine" z sierpnia 2001. Wskaźnik ten mierzy siłę dwóch przeciwnych stron: 'niedźwiedzi' i 'byków', do przeciągnięcia ceny na swoje ekstremum. W praktyce obliczenie wskaźnika BOP sprowadza sie do wzoru: 

(C - O)/(H - L)
gdzie C - cena zamknięcia (close), O - cena otwarcia (open), H - maksimum (high), a L - minimum (low). 

Wyniki najczęściej uśrednia się z użyciem czternastodniowej średniej kroczącej i przedstawia się w formie wykresu oscylującego w skali od -1 do +1. 

Na wykresie wskaźnika BOP można wyznaczać linie trendu i interpretować wskaźnik poprzez poszukiwanie dywergencji pomiędzy trendem wskaźnika a trendem kursu instrumentu jak i również poprzez ustalenie poziomu wykupienia i wyprzedania. W przypadku poszukiwania dywergencji między trendem instrumentu i trendem wskaźnika, zwyżkujący trend wskaźnika (A) przy jednoczesnym zniżkującym trendzie instrumentu (B) może świadczyć o bliskiej zmianie tendencji spadkowej. Analogicznie, odwrotna sytuacja ostrzega przed zakończeniem trendu zwyżkującego. 

Druga interpretacja (patrz wykres powyżej) polega na wyznaczeniu poziomów wykupienia i wyprzedania dla wykresu BOP. Do analizy wskaźnika w ten sposób konieczne jest jednak wcześniejsze wyznaczenie tych dwóch poziomów indywidualnie dla każdego instrumentu na podstawie danych z przeszłych notowań. Górne ograniczenie tego obszaru wyznacza poziom wykupienia, natomiast dolne - poziom wyprzedania. Przy tego rodzaju interpretacji, sygnałem do zakupu będzie przebicie od dołu przez wskaźnik BOP linii wyprzedania (K), zaś sygnałem do sprzedaży przebicie od góry przez wskaźnik BOP linii wykupienia (S).

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE