ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

MONEY FLOW INDEX (MFI)

 

Wskaźnik MFI, czyli indeks przepływów pieniężnych, jest oscylatorem mierzącym wielkość napływu i odpływu kapitału. Wskaźnik przedstawiany jest jako wykres oscylujący w granicach wartości od 0 do 100 i w swojej konstrukcji jest zbliżony do RSI, jednakże w przeciwieństwie do niego wskaźnik MFI bierze pod uwagę także wolumen.

Trend zwyżkujący wskaźnika może być interpretowany jako oznaka napływu kapitału, zaś trend zniżkujący jako sygnał odpływu kapitału.

Wskaźnika można używać jako miernika stanu wykupienia i wyprzedania instrumentu. Przebywanie wskaźnika ponad poziomem wykupienia (80) pokazuje, że rynek jest wykupiony (przewartościowany), zaś gdy wskaźnik znajduje się poniżej poziomu wyprzedania (20), jest to informacja o wyprzedaniu rynku (niedowartościowaniu). Sygnały sprzedaży (czerwone znaczniki) pojawiają się gdy linia wykresu wskaźnika przecina z góry na dół poziom wykupienia (80), zaś sygnały zakupu (zielone znaczniki) pojawiają się gdy wykres wskaźnika przecina od dołu linię wyprzedania (20). 

Innym sposobem interpretacji wskaźnika jest poszukiwanie dywergencji w celu przewidzenia zmiany trendu (patrz powyższy wykres). W zilustrowanej sytuacji, trend zwyżkujący instrumentu (A) nie znajduje potwierdzenia w wykresie wskaźnika który osiągnął już poziom wykupienia i zmienił trend na zniżkujący (B). Obserwacja ta zostaje potwierdzona krótkotrwałą zmianą trendu instrumentu na zniżkujący (C). Po osiągnięciu przez wykres MFI poziomu wyprzedania (D) pojawia się kolejna dywergencja - nowy rosnący trend wskaźnika (E) mimo wciąż trwającego trendu zniżkowego instrumentu (C). Po raz drugi sygnały wskaźnika okazały się prorocze i nastąpiło odwrócenie trendu zniżkującego na zwyżkujący (F). 

Kombinacja dywergencji i osiągnięcie poziomu wykupienia/wyprzedania jest mocnym sygnałem do sprzedaży/zakupu. 

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE