ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)

Wskaźnik RSI (Relative Strength Index - Indeks siły względnej) jest bardzo popularnym wskaźnikiem i często używa się go razem ze wskaźnikami MACD czy ROC jako podstawowe narzędzie analizy technicznej.

Wskaźnik porównuje ruchy zwyżkujące i zniżkujące cen zamknięcia w danym okresie czasu. Twórca wskaźnika sugeruje okres czternastodniowy jako optimum, jednakże spotyka się okresy siedmio- i dziewięciodniowe dla analiz krótkoterminowych oraz okresy dwudziestojedno- i dwudziestopięciodniowe dla analiz długoterminowych. Wartości wskaźnika są prezentowane na wykresie w skali od 0 do 100.

Wskaźnik RSI cechuje sie gładszym wykresem i mniejszymi zniekształceniami (w stosunku do wielu innych krótko- i średnioterminowych wskaźników) wywołanymi przez skrajnie wysokie i skrajnie niskie poziomy kursu. 

Wskaźnik RSI i jego wykres nadaje się do poszukiwania potwierdzeń lub przewidywania oznak przebić i zmian trendów. Dlatego też pierwszy ze sposobów interpretacji polega na wyszukiwaniu dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika a wykresem cen akcji. Na wykresie powyżej przedstawiona została sytuacja w której zniżkującemu trendowi (B) kursu akcji COMARCH, towarzyszy trend zwyżkujący wskaźnika (A), zwiastując niedługi zakończenie trendu spadkowego..

Drugi sposób (pokazany na wykresie powyżej) opiera się wyszukiwaniu punktów przekroczenia przez wykres wskaźnika poziomów wykupienia i wyprzedania. Poziom wykupienia najczęściej wyznacza się na wysokości 70-80%, a poziom wyprzedania na wysokości 20-30%, zaś Wilder sugeruje tutaj poziomy 30% dla poziomu wyprzedania i 70% dla poziomu wykupienia. Sygnał kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od dołu poziom wyprzedania, zaś sygnał sprzedaży (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od góry poziom wykupienia.

W celu wyszukania bardziej wiarygodnych sygnałów najczęściej stosuje się obie metody interpretacji wskaźnika RSI jednocześnie.

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE