ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)

MACD (Moving Average Convergence Divergence) jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Wskaźnik ten powstaje w wyniku obliczenia różnicy dwóch wykładniczych średnich kroczących - najczęściej jest to wynik odejmowania dwudziestosześciodniowej wykładniczej średniej kroczącej od dwunastodniowej wykładniczej średniej kroczącej. Graficzną reprezentacją wyniku tegoż działania matematycznego jest wskaźnik oscylujący wokół poziomu zerowego i przecinający linię Signal. 

Popularność wskaźnika MACD wynika z dużej użyteczności generowanych przez niego sygnałów, z łatwości interpretacji oraz z możliwości wykorzystania wskaźnika zarówno w okresie stabilizacji jak i wyraźnych wzrostów czy spadków cen. Przy stosunkowo dużej wiarygodności generowanych przez MACD sygnałów wadą są wyraźne ich opóźnienia. Dlatego MACD bardziej przydaje się przy inwestycjach o dłuższym horyzoncie czasowym.

Na zaprezentowanym wyżej przykładzie mamy do czynienia z wykresem kursu instrumentu (górny wykres) oraz wykresem wskaźnika MACD dla tego instrumentu (dolny wykres). Na dolnym wykresie rozróżniamy następujące elementy: wskaźnik MACD (niebieska linia), linia Signal (pomarańczowa linia), towarzyszący im wykres słupkowy (zielony wykres) oraz sygnały kupna i sprzedaży (odpowiednio zielone i czerwone znaczniki). Linia Signal to graficzna reprezentacja dziewięciodniowej średniej kroczącej wskaźnika MACD (obliczonej z MACD a nie z ceny), wykres słupkowy zaś w graficzny sposób prezentuje różnicę pomiędzy tymi dwoma średnimi.

Sygnał kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy MACD przebija od dołu niemalejącą linię Signal, zaś sygnał sprzedaży (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy MACD przebija od góry nierosnącą linię Signal.

Sygnał kupna powinien zostać wygenerowany poniżej poziomu zerowego, a sygnał sprzedaży powyżej tego poziomu.
Wyjątek: Gdy nieco ponad poziomem zerowym dochodzi do ustabilizowania wskaźnika, a następnie przebicia w górę linię Signal - zostaje często wygenerowany mocny sygnał kupna zapowiadający długą zwyżkę. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przepadku sygnału sprzedaży.

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE