ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

MOMENTUM (MTM)

Wskaźnik Momentum (w programie ISPAG i FnCharts dostępne są dwa typy: MTM1, MTM2) jest podstawowym wskaźnikiem impetu kursu i, podobnie jak wskaźnik ROC, prezentuje wielkość zmiany ceny danego instrumentu w określonym przedziale czasowym. Jednakże w przeciwieństwie do ROC, nie prezentuje on wyników w skali procentowej lecz w postaci współczynnika.

Wskaźnik Momentum analizuje się w oparciu o linię Signal lub przecięcie poziomu zerowego. W przypadku pierwszej interpretacji (patrz wykres wyżej), sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od dołu niemalejącą linię Signal, zaś sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od góry nierosnącą linię Signal. Przy drugim sposobie analizy do generowania sygnałów K/S zostają wykorzystane momenty przecięcia poziomu zerowego (patrz wykres poniżej). 

Również i w przypadku tego wskaźnika możliwe jest poszukiwanie różnic pomiędzy wskazaniami wykresu wskaźnika a wykresem kursu, jak i wyznaczanie linii trendów (jednak dotyczny to przeważnie inwestycji w krótszym horyzoncie czasowym).

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE