ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

PERCENTAGE VOLUME OSCILLATOR (PVO)

Wskaźnik PVO prezentuje procentową różnicę między dwoma wykładniczymi średnimi kroczącymi wolumenu.

Wartość wskaźnika PVO jest większa od zera, gdy wartość wolumenu jest wysoka i krótsza średnia wykładnicza wolumenu ma większą wartość od jego dłuższej średniej wykładniczej. Analogicznie, gdy wolumen spada, krótsza średnia wykładnicza ma wartość mniejszą od dłuższej średniej wykładniczej i wartość wskaźnika osiąga wartości ujemne. Dlatego też pierwszy sposób interpretacji wskaźnika (patrz wyżej) polega na obserwowaniu przecięcia się wykresu PVO z poziomem zero. Sygnał do zakupu (K) stanowi wtedy przebicie przez wskaźnik poziomu zero od dołu, zaś sygnałem do sprzedaży (S) będzie przecięcie przez wskaźnik poziomu zero od góry.  

Innym sposobem interpretacji jest poszukiwanie ekstremalnych wartości wskaźnika (powyższy wykres). W tym przypadku sygnałem do zakupu (K) jest sytuacja, w której wskaźnik, osiągnąwszy lokalne minimum zaczyna rosnąć i zbliża się do poziomu zero, zaś sygnałem do sprzedaży sytuacja, w której wskaźnik osiągnąwszy lokalne maksimum zaczyna spadać i zbliża się ku poziomowi zero.

Trzecim sposobem jest poszukiwanie dywergencji (wykres wyżej) pomiędzy wykresem wskaźnika (A,C) a wykresem kursu (B,D), gdyż mogą one być sygnałem zmiany trendu instrumentu. 

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE