ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

INTRADAY MOMENTUM INDEX (IMI)

 

Wskaźnik, autorstwa Tuskana Chande, jest swoistą kombinacją wskaźnika RSI oraz analizy wykresu świecowego. Oblicza się go na tej samej zasadzie co wcześniej wspomniany wskaźnik, jednakże używa się relacji pomiędzy ceną otwarcia i ceną zamknięcia z tego samego dnia dla określenia czy dany dzień miał 'trend zwyżkujący' (cena zamknięcia wyższa od ceny otwarcia), czy też 'trend zniżkujący' (cena otwarcia wyższa od cen zamknięcia). Na wykresie świecowym taka sytuacja jest zobrazowana przez białe (puste) i czarne (pełne) świece (świece wzrostowe lub spadkowe).

Interpretacji wskaźnika IMI dokonuje się najczęściej poprzez poszukiwanie dywergencji między wykresem wskaźnika a wykresem instrumentu oraz przez wyznaczenie i obserwacje punktów przekraczania przez wskaźnik poziomów wykupienia i wyprzedania. 

Jeśli zachowanie wskaźnika nie potwierdza zmian kursu - otrzymujemy zapowiedź zmiany trendu. Na rysunku widać sytuację, w której mimo iż kurs spada (B), wskaźnik utworzył trend zwyżkujący (A). Niedługo po tym nastąpiła zmiana trendu i wzrost cen. Sytuacja odwrotna również może zwiastować zmianę trendu: mimo zwyżkującego trendu kursu (D) wartość wskaźnika systematycznie spada w trendzie zniżkującym (C), co może zapowiadać zmianę tendencji.

Druga interpretacja, jak już wcześniej wspomniano, polega na wyszukiwaniu punktów przekroczenia przez wykres wskaźnika poziomów wykupienia i wyprzedaży. Poziom wykupienia wynosi najczęściej 70 a poziom wyprzedania 30. Gdy wykres wskaźnika przecina od dołu linię wyprzedania jest generowany sygnał zakupu (zielony znacznik), zaś przecięcie od góry linii wykupienia przez wykres wskaźnika, powoduje wygenerowanie sygnału sprzedaży (czerwony znacznik). 

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE