ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

SIMPLE MOVING AVERAGE - PROSTA ŚREDNIA KROCZĄCA (SMA)

Jednym z pierwszych wskaźników stosowanych w analizie technicznej była Prosta Średnia Krocząca/Ruchoma (Simple Moving Average - SMA). Ten wskaźnik oparty jest na średniej arytmetycznej cen z określonej liczby sesji i generuje czasami bardzo dobre sygnały, jednak pod warunkiem odpowiedniego ustawienia parametru średniej. Parametr ten zależy od indywidualnego charakteru zmian kursu danej akcji, jak i od sposobu inwestowania (np. krótko-, długoterminowy). Jest wiele zastosowań dla średnich ruchomych. Najczęściej używa się ich do identyfikowania trendu i jego potwierdzenia na wykresie, wyróżnienia i potwierdzenia poziomów wsparcia i oporu, bezpośredniego generowania sygnałów lub jako podstawę do tworzenia różnych wskaźników.

Istnieją trzy sposoby interpretacji wskazań średnich kroczących.

Pierwszy z nich (przedstawiony na wykresie wyżej) polega na obserwacji punktów przecięcia średniej kroczącej przez wykres kursu. Jeżeli wykres kursu przecina od góry nierosnącą linię średniej kroczącej, jest to sygnał do sprzedaży (S). Gdy zaś wykres kursu przecina od dołu niemalejącą średnią kroczącą, jest to sygnał kupna (K). Należy jednak pamiętać o uwadze zamieszczonej wyżej i dotyczącej odpowiedniego ustawienia parametru średniej kroczącej. Sygnały generowane przez średnie są tym mocniejsze, im dłużej linia średniej była ustabilizowana w pozycji zbliżonej do horyzontalnej przed wygenerowaniem sygnału.

Drugi sposób (patrz powyższy wykres) polega na zastosowaniu dwóch lub trzech średnich kroczących o różnych parametrach (np. 15-sesyjna i 45 sesyjna lub 15-sesyjna, 30-sesyjna i 45-sesyjna) i obserwacji punktów przecięcia tych średnich przez wykres kursu. Jeśli wykres kursu przecina od dołu niemalejące średnie, jest to mocny sygnał kupna (K), zaś gdy kurs przebija od góry nierosnące średnie jest to mocny sygnał sprzedaży (S).

Ostatnim sposobem jest obserwacja przecinania się samych średnich (wykres powyżej). W tym przypadku przecięcie od dołu niemalejącej 'dłuższej' średniej (np. 30-sesyjnej i/lub 45-sesyjnej) przez 'krótszą' średnią (np. 15-sesyjną) daje mocny sygnał do zakupu (K). Analogicznie, przecięcie od góry nierosnącej 'dłuższej' średniej przez 'krótszą' średnią daje mocny sygnał sprzedaży (S). Należy jednak pamiętać, że sygnały generowane przy tym sposobie interpretacji są często opóźnione i dlatego lepiej nadają się do inwestycji średnio- i długoterminowych.

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE