ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

KANAŁ HORYZONTALNY

Przydatność: podjęcie decyzji kupna i sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy
Wolumen: rośnie przy maksimach kursu
Częstość występowania: średnia
Ruch cen: zależy od rozmiaru kanału
Sygnał kupna: spadek w pobliże dolnej krawędzi
Sygnał sprzedaży: wzrost w okolicę górnej krawędzi

Teoria

kanalho_teoria.gif (3551 bytes)

Aby wyznaczyć kanał horyzontalny należy wyodrębnić dwa minima cenowe (1,2) określające dolną poziomą krawędź kanału (trend czerwony) oraz dwa maksima (A,B) wyznaczające prostą równoległą do dolnej krawędzi (trend niebieski). Jeśli kurs porusza się w kanale, sygnałem kupna jest spadek w okolicę dolnej jego krawędzi, a sygnałem sprzedaży wzrost w pobliże górnego ograniczenia kanału. Jeżeli po dojściu kursu do górnej krawędzi następuje dalszy wzrost i jej przebicie przy zwyżce wolumenu obrotów - zostaje wygenerowany sygnał kupna. Jeżeli natomiast po spadku kursu do dolnej krawędzi kanału następuje dalsza zniżka i przebicie tej krawędzi - zostaje wygenerowany sygnał sprzedaży.

Taktyka gry

kanalho_taktyka.gif (5048 bytes)

Jeśli posiadasz akcje:

  • jak tylko ustali się czerwona linia trendu (1,2) wyznacz prostą równoległą przechodzącą przez punkt (A) i od tego czasu sprzedawaj blisko tej prostej a kupuj blisko czerwonej linii trendu
  • jeśli nastąpi przebicie w dół czerwonej linii trendu sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • kupuj blisko czerwonej linii trendu począwszy od punktu (3) a sprzedawaj blisko niebieskiej linii trendu

Uwaga: Jeśli nastąpi wybicie w górę z kanału potwierdzone wzrostem wolumenu obrotów możesz kupować na korekcie.

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE