ENCYKLOPEDIA ANALIZY TECHNICZNEJ

FORMACJE
Baza
Chorągiewka
Diament
Dzień odwrotu
Flaga
Głowa i ramiona
Głowa odwrócona
Kanał horyzontalny
Kanał zniżkujący
Kanał zwyżkujący
Klin zniżkujący
Klin zwyżkujący
Luka startowa
Luka ucieczkowa
Luka kończąca
Odwrócone formacje
Podwójne dno
Podwójny szczyt
Poziom bezpieczeństwa
Poziom oporu
Poziom wsparcia
Prostokąt
Spodek
Spodek odwrócony
Trendy
Trend horyzontalny
Trend zniżkujący
Trend zwyżkujący
Trójkąt zniżkujący
Trójkąt zwyżkujący
Trójkąt symetryczny
Wolumen
Wyspa
WSKAŹNIKI
ACC - Acceleration
AD - Accumulation / Distribution
ATR - Average True Range
BOP - Balance Of Power
BOL - Bollinger Band
BOS - Bollinger Oscillator
ChAD - Chaikin A/D Oscillator
ChMF - Chaikin Money Flow
ChO - Chaikin Oscillator
ChV - Chaikin Volatility
CMO - Chande Momentum Oscillator
CCI - Commodity Channel Index
DPO - Detrended Price Oscillator
DMI - Directional Movement Index
EMV - Ease of Movement
EMA - Exponential Moving Average
FI - Force Index
IMI - Intraday Momentum Index
MI - Mass Index
MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACDO - MACD Oscillator
MTM - Momentum
MFI - Money Flow Index
NVI - Negative Volume Index
OBV - On Balance Volume
PAR SAR - Parabolic SAR
PVI - Positive Volume Index
PVO - Percentage Volume Oscillator
POS - Price Oscillator
PVT - Price and Volume Trend
QStick - QStick Indicator
ROC - Rate of Change
RSI - Relative Strength Index
RVI - Relative Volatility Index
SMA -Simple Moving Average
StDev - Standard Deviation
STS - Stochastic
TRD - Trend Deviation
Trix - Trix Index
ULT - Ultimate Oscillator
VROC - Volume Rate of Change
WAD - Williams' Accumulation / Distribution
%R - Williams' %R
PRZYKŁADY
Lista przykładów

KANAŁ ZWYŻKUJĄCY

Przydatność: podjęcie decyzji kupna i sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy
Wolumen: rośnie przy maksimach kursu
Częstość występowania: średnia
Ruch cen: zależy od rozmiaru kanału
Sygnał kupna: spadek w pobliże dolnej krawędzi
Sygnał sprzedaży: wzrost w okolicę górnej krawędzi

Teoria

kanalzw_teoria.gif (4900 bytes)

Aby wyznaczyć kanał zwyżkujący należy wyodrębnić dwa minima cenowe (1,2) określające czerwony trend wzrostowy oraz dwa maksima (A,B) wyznaczające prostą równoległą do linii trendu (niebieski trend wzrostowy). Jeśli kurs porusza się w kanale, sygnałem kupna jest spadek w okolicę dolnej krawędzi kanału (czerwonej linii trendu), a sygnałem sprzedaży wzrost w pobliże górnego ograniczenia kanału (niebieskiej linii trendu). Wolumen obrotów powinien rosnąć gdy kurs wyznacza nowe maksima, a maleć podczas zniżek kursu.

Uwaga: Już po wyznaczeniu drugiego minimum (2) można wyznaczyć prostą równoległą do czerwonej linii trendu przechodzącą przez punkt (A), co umożliwia wcześniejsze rozpoznanie kanału i wyznaczenie granicy następnej zwyżki.

Taktyka gry

kanalzw_taktyka.gif (6506 bytes)

Jeśli posiadasz akcje:

  • jak tylko ustali się czerwona linia trendu (1,2) wyznacz prostą równoległą przechodzącą przez punkt (A) i od tego czasu sprzedawaj blisko tej prostej a kupuj blisko linii trendu
  • jeśli nastąpi przebicie w dół czerwonej linii trendu sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • kupuj blisko czerwonej linii trendu począwszy od punktu (3) a sprzedawaj blisko niebieskiej linii trendu

Uwaga: W przypadku, gdy kanał nie jest bardzo stromy możesz też kupować na korekcie po wybiciu w górę przez niebieską linię trendu (jeśli wybicie zostało potwierdzone wzrostem wolumenu obrotów).

 

Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE